Treningi Zawieszone do odwołania!Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 546, obowiązujące od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku, wprowadza na terenie całej Polski szereg obostrzeń, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.


Par. 9 ust. 16 pkt 1 rozporządzenia po zmianie mówi:

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:


1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;


Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.


W praktyce oznacza to, iż w przypadku zawodników i zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach 1. ligi mężczyzn i lig niższych, wszystkich lig żeńskich, a także zawodników uczestniczących w rozgrywkach i treningach osób dorosłych, niezbędne jest przedłożenie podmiotom organizującym treningi i zajęcia sportowe, oświadczeń wystawionych przez kluby lub inne podmioty, poświadczających spełnianie przez zawodników i zawodniczki, warunków określonych w par. 9 ust. 16 pkt 1 rozporządzenia.


>>> WZÓR OŚWIADCZENIA <<<


W świetle nowego rozporządzenia sport dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym jest zawieszony do dnia 9 kwietnia 2021 roku.


W miarę możliwości zachęcamy do treningów domowych. Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

56 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie